About

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Hardware(ฮาร์ดแวร์) กับ Software(ซอฟแวร์) คืออะไร ต่างกันตรงไหน


ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ
1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
3.หน่วยแสดงผล (Output Unit)
4.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)
โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่าง กัน

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้เลย ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น
1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software)
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

Hardware(ฮาร์ดแวร์) กับ Software(ซอฟแวร์) ต่างกันตรง ที่ว่า
Hardware เป็นอุปกรณ์ต่างๆ
Software เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง

1 ความคิดเห็น:

เพิ่มเติม Firmware(เฟิร์มแวร์) คือ ซอฟแวร์หรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่มควบคุมฮาร์ดแวร์เฉพาะด้างเฉพาะทาง เช่น Driver การ์ดจอ, Driver เมนบอร์ด, Driver เครื่องปริ้น, mp3 player, BIOS

แสดงความคิดเห็น