About

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

อนาล็อก กับ ดิจิตอล คืออะไร ต่างกันอย่างไร

สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น

สัญญาณดิจิตอล(Digital Signal) หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง(Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุด ซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกัน

อนาล็อก กับ ดิจิตอล ต่างกันอย่างไร? อนาล็อก กับ ดิจิตอล มีความแตกต่างกันทางความต่อเนื่องของสัญญาณ และความแม่นยำของสัญญาณ

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ระบบปฏิบัติการ คืออะไร


ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้
ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์ การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกลำโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้รันซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวพร้อมๆ กัน
ระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเอง เพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ ทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ง่ายขึ้น

ระบบปฏิบัติการ ที่เรารู้จักกันทั่วไปก็อย่างเช่น Microsoft windows ,Linux ,Mac OS เป็นต้น

Hardware(ฮาร์ดแวร์) กับ Software(ซอฟแวร์) คืออะไร ต่างกันตรงไหน


ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ
1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
3.หน่วยแสดงผล (Output Unit)
4.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)
โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่าง กัน

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้เลย ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น
1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software)
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

Hardware(ฮาร์ดแวร์) กับ Software(ซอฟแวร์) ต่างกันตรง ที่ว่า
Hardware เป็นอุปกรณ์ต่างๆ
Software เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

Raid คืออะไร เกี่ยวกับ hard disk ใช่ไหม ?


Raid ย่อมาจาก Redundant Array of Inexpensive Disk คือการนำเอา hard disk ตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเสมือนเป็น hard disk ลูกเดียว กลุ่มของ hard disk ที่นำมาทำงานร่วมกันในระบบ Raid จะถูกเรียกว่า disk array โดยที่ระบบปฎิบัตการและ software จะเห็น hard disk เป็นตัวเดียว ซึ่งการทำ Raid นอกจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาข้อมูลแล้วยังเป็นการช่วยประหยัดเงินอีกด้วย เพราะยิ่ง hdd มีความจุมากเท่าไหร่ ราคาก็ยิ่งสูงตามไปด้วย

Raid แบ่งออกเป็น

Raid 0 คือการนำ hdd มาต่อกันโดย hdd แต่ละตัวจะเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน
จุดเด่นคือ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล
จุดด่อยคือ หาก hdd ตัวใดตัวหนึ่งเสีย ข้อมูลจะเสียหายทันที

Raid 1 คือการนำ hdd 2 ตัวมาต่อกัน และเก็บข้อมูลเหมือนกันทุกประการ
จุดเด่นคือ มีความปลอยภัยสูงมาก
จุดด่ิอยคือ อาจไม่เร็วเหมือน Raid 0 แต่ก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย

IT คืออะไร

IT ย่อมาจาก Information technology

Hello world Test It eiei

hello world Test It eiei